Vse kar te vedno želeli vedeti o pravilih Slovenske treking lige. Da bo vsem skupaj lažje na, smo sprejeli navodila ki veljajo na vseh tekmovanjih lige.

1. SLOVENSKA TREKING LIGA(v nadaljevanju liga ali STL) je serija tekmovanj različnih organizatorjev v trekingu – pohodništvu. Tekmovanja so razpršena po Sloveniji in so mogoča tudi v bližnji okolici (npr. Hrvaška). Sledijo si po letnem programu organizatorja Treking lige.

Posamezna tekmovanja druži v STL podobna vsebina in koncept, pa tudi seštevanje rezultatov (glej točkovanje oz. nabiranje točk) iz posameznih tekem za skupni končni rezultat STL. Organizatorji treking lige po zadnjem trekingu sezone razglasijo zmagovalce STL v moški in ženski kategoriji.

2. TEKMOVALNI TREKING
(v nadaljevanju treking) je tekmovanje v pohodništvu, kjer organizator tekmovanja na izbrani lokaciji (regiji) poišče zanimive kontrolne točke in jih med seboj poveže v atraktivno in razmeroma dolgo tekmovalno traso.  Značilnosti tekmovalnega trekinga v sestavi treking lige so:
- je samostojno tekmovanje, ki se je priključilo treking ligi in s tem izpolnjuje minimalne tehnične in vsebinske okvire serije STL
- je vzdržljivostno in doživljajsko tekmovanje na čas in na iznajdljivost, z elementi pustolovščine (relativna nepredvidljivost)
- je tekmovalno potovanje, kjer proga ni označena, niti oskrbovana, niti zavarovana in si jo tekmovalci izberejo sami
- je tekmovanje v hoji (delno teku), ki vsebuje elemente orientacije, taktike (odločanja) in samostojne logistike
- trasa trekinga ima obvezne kontrolne točke (KT), ki vodijo tekmovalca; ta je znana šele pred tekmovanjem
- vsak treking ima svojega zmagovalca, rezultati tekmovalcev pa se hkrati seštevajo za rezultate treking lige
- organizator trekinga na koncu tekmovanja razglasi zmagovalce v vseh kategorijah

3. ORGANIZATOR (O)
je subjekt, ki organizira trekinge oz. ligo. Lahko ima več podizvajalcev.

4. TEKMOVALEC (T)
je evidentirana oseba na trasi, ki izpolnjuje tekmovalne pogoje in se mu na dan tekmovanja meri čas.

5. EKIPA (E):
ekipa je nedeljiva celota, ki jo v času tekmovanja sestavljata dva stalna člana - dvojice (D). Vso traso do prihoda v cilj in morebitne naloge opravita oba člana ekipe simultano in v celoti.
Za ekipe, ki tekmujejo v kategoriji dvojic, velja:
- da imajo stalno ime, ki ga prijavijo na prvi tekmi dvojic in ki se med potekom lige ne spreminja, lahko pa le dopolnjuje npr. z novimi sponzorji,
- da lahko posameznik nastopa na različnih tekmah za različne ekipe (z drugimi sotekmovalci)
- da posameznik ne more na eni tekmi biti hkrati član dveh ekip

POMEMBNO!
V letu 2013 se ne izvaja točkovanja in rangiranja ekip. Posamezni organizatorji lahko za treking, ki ga organizirajo, poljubno razpišejo tudi tekmovanje dvojic. Vendar se v okviru STL vodijo enotni skupni rezultati posameznikov , kjer se člani ekip za točkovanje STL evidentirajo kot individualni tekmovalci.

6. TEKMOVALNA TRASA (TR):
Tekmovalna trasa je v naprej predvidena destinacija, po kateri se odvija tekmovanje. O natancnem poteku trase organizator seznani tekmovalce nekaj dni do nekaj ur pred  tekmovanjem.

7. KONTROLNA TOČKA (KT):
Kontrolna točka je mesto na tekmovalni trasi, ki ga določi organizator in je namenjena
a.) usmerjanju tekmovalcev na zanimive točke in izogibanju nevarnih točk
b.) preverjanju, če se tekmovalci res držijo predvidene trase in
c.) komunikaciji med tekmovalci in organizatorjem v primeru komplikacij ter prenosu kakršnih koli drugih informaciji, za katere tekmovalci menijo, da morajo obvestiti organizatorja.

8. OBVEZNA OPREMA
je minimalna oprema tekmovalcev na trasi. Spisek je naveden v točki VIII.

9. REKVIZITI
so tisti deli obvezne opreme, ki jih priskrbi organizator (lahko nekatere proti dodatnemu placčlu ali kavciji). Lahko so ločeni ali združeni v en dokument. Mednje spadajo:
- karta (zemljevid) področja, merilo največ 1:50.000, v barvah
- potovalna knjiga z napotki (road book) in s podatki za nujne primere
- potrjevalni kartonček (indeks) za potrjevanje KT oz. elektronski čip
Štartne številke niso nujni rekvizit in se o njihovi podelitvi se odloča posamezni organizator trekinga.

II. ORGANI TEKMOVANJA

1. Odbor za vodenje tekme (tekmovalna žirija) predstavljajo trije člani organizatorja, od katerih naj bi bil vsaj eden tudi predstavnik STL (delegat). Tekmovalna žirija ima tudi vlogo tekmovalnega sodnika in razsodnika v primeru pritožb udeležencev.

2. Prostovoljno osebje in osebje organizatorja pomaga pri izvedbi tekmovanja. To je lahko vsak, ki s prijavo izrazi željo sodelovati pri tem dogodku. Naloge prostovoljnemu osebju določa organizator.

3. Specialno osebje skrbi za varnost in nemoten potek tekmovanja na svojih področjih. Določata in razporejata jih lokalni upravni organ in organizator.

III. SPLOŠNA PRAVILA

Tekmovanje je zasnovano tako, da morajo tekmovalci obiskati vse kontrolne točke, ki so postavljene na trasi tekmovanja in opraviti vse morebitne posebne naloge na trasi. Dokaz, da je bil tekmovalec oz ekipa na vseh kontrolnih točkah, je v celoti potrjen indeks. Indekse se potrjujejo na KT. Tekmovalec, ki najhitreje in brez napak opravi s celotno traso z vsemi kontrolnimi točkami in to ustrezno dokaže, je zmagovalec.

Vsako premagovanje trase, ki ni v skladu s predpisanim, se kaznuje z diskvalifikacijo.

Uradnih točk obveščanja zainteresiranih udeležencev in tekmovalcev je pet (A-E) so naslednja: (A) razpis prireditve objavljen na uradni strani lige in forumu lige, (B) vsebina uradne spletne strani treking lige-pravila, oprema, novice, (C) informacija pred tekmo, ki jo dobijo po e-pošti vsi prijavljeni za določeno tekmo in (D) informacije podane na sestanku udeležencev na predstavitvi trase pred tekmo in (E) informacije na prejetih rekvizitih-potovalna knjiga, karta in kartonček.

Šteje se, da je udeleženec oz. kandidat za udeležbo obveščen o določeni informaciji, če je le-ta sestavni del vsaj ene od naštetih petih točk obveščanja (A-E). Vse dodatne informacije npr. o tekmah, trasah, ligi,ki niso sestavni del teh pravil, nadalje vse sprotne spremembe ali odstopanja od teh pravil veljajo, če so objavljene v vsaj eni od točk obveščanja. Na odstopanja od teh pravil morajo biti tekmovalci obveščeni pred tekmo, če ne se smatra, da na posamezni tekmi veljajo celotna pravila lige.

IV. PRISTOPNI POGOJI

1. Vsi udeleženci tekmovanja morajo biti starejši od 18 let. Starost tekmovalci dokažejo z veljavnim osebnim dokumentom (osebna izkaznica ali potni list) ob prijavi. Izjema je AKTIVNA kategorija, glej točko XIII.

2. Ob prijavi mora tekmovalec predložiti podpisano pristopno izjavo (priskrbi organizator), poravnati stroške udeležbe in eventualno pokazati obvezno opremo. Pridobitev tekmovalnih rekvizitov je dokaz o zadovoljitvi kriterijev za udeležbo.

3. Udeležba na tekmovanju je izkljucno na lastno odgovornost. Trasa tekmovanja ni varovana, oskrbovana z vodo ali hrano in ni posebej oznacena. Tekmovalci so aktivni udeleženci v prometu in morajo spoštovati cestno prometne predpise (ZCPP) in predpise o varstvu narave in gibanju po njej. Tekmovalci morajo upoštevati ograjeno privatno lastnino in spoštovati kmetijske površine (posevki na njivah, poljih). Gibajo naj se po javnih površinah oz. po površinah, za katere je doumeti, da se po njih lahko gibajo brez zakonskih omejitev in brez povzročene škode za lastnika zemljišča oz. za tekmovalce. Sodelovanje na tekmi udeležence ne obvaruje morebitnih kazenskih in odškodninskih postopkov, ki bi jih lahko doleteli v primeru neupoštevanja teh predpisov.

4. Tekmovanje je namenjeno posameznikom in ekipam. Vse ekipe tekmujejo ne glede na spol v eni kategoriji.
5. Oglaševanje je dovoljeno na celotni opremi posameznega tekmovalca ali ekipe, ki ni last organizatorja. Oglaševanje ne sme prekriti štartnih številk, ce obstajajo.

V. TEKMOVALNE KATEGORIJE

1. Tekmovalni treking ima zagotovljeno vsaj eno težavnostno stopnjo trase in sicer:
- lažjo (do ca. 25 km dolgo) oz. Pohodniško kategorijo (P), kjer tekmujejo v posamicni konkurenci Moški (M) in Ženske (Ž). Kategoriji se imenujeta PM in PŽ.
- težjo (do 60 km dolgo) oz. Ultra kategorijo (U), kjer prav tako tekmujejo v posamicni konkurenci Moški (M) in Ženske (Ž). Ti kategoriji se imenujeta UM in UŽ.

Novo 2014: V sklopu kategorije (P) ali (U), odvisno od razpisa posamezne tekme, lahko tekmujejo tekmovalci s psi - DogTrekking kategorija (DT). Tekmovalci tekmujejo v posamični konkurenci Moški (M) in Ženske (Ž). Ti kategoriji se imenujeta DM in DŽ. Za kategorijo DT so v točki XIII navedena tudi dodatna pravila, ki se nanašajo predvsem na pogoje za pse.

Obstaja še začetniška kategorija (do 15 km dolga) oz. Aktivna kategorija, kjer udeleženci sodelujejo izven ligaške konkurence in ne glede na spol in število. Ta kategorija je poseben subjekt - lahko je samostojna ali asistirana. O aktivni glej točko XIII .
2. Tekmovalni treking ima lahko hkrati obe dve težavni stopnji trase - pohodniško in ultra in tako posledicno štiri kategorije (PM, UM, PŽ, UŽ) in štiri zmagovalce.
3. Tekmovalni treking ima lahko še dodatno možnost tekmovanja v ekipah dvojic (D). Kategoriji se imenujeta: Pohodniška Dvojice (PD) in Ultra Dvojice (UD) in nista odvisni od spola clanov ekip. Tekmovalca v dvojicah se morata držati skupaj od starta do cilja. Rezultat obeh tekmovalcev se šteje in tockuje samo v kategoriji dvojic (več o tem v poglavju točkovanje).
4. V razpisu posameznega trekinga morajo organizatorji razpisati kategorije oz. koliko variant dolžine proge vsebuje treking ali obstaja možnost tekmovanja ekip dvojic.
Pogoj za izvedbo in tockovanje v UM, UŽ, PD in UD kategorijah je vsaj pet prijavljenih tekmovalcev (v kolikor se organizator vnaprej ne odloci drugace).

VI. REZULTATI TREKINGA

1. Tekmovalci po štartu potujejo peš po trasi in zbirajo kontrolne tocke (KT) po zaporednem vrstnem redu (ce ni doloceno drugace). Na kontrolnih tockah se tekmovalci prijavijo (oz. potrdijo KT) po predpisanem sistemu (npr: žigosanje, perforiranje, zapisovanje ali elektronsko beleženje).
Po prihodu v cilj organizator tekmovalcem izmeri koncni cas in preveri potrjenost vseh KT in glede na to sestavi in objavi vrstni red oz. rezultate trekinga. Tekmovalci z vsemi osvojenimi KT so razvršceni po casu.
2. Odločitev o tekmovalcih, ki so prišli v cilj, a nimajo osvojenih vseh KT, je v rokah posameznega organizatorja. Pri tem imajo le-ti naslednje možnosti, ki jih morajo objaviti v razpisu pred tekmovanjem:
- diskvalifikacija in neuvršcenost
- preusmeritev v uradne krajšnjice ali (iz ultre) v pohodniško kategorijo že med tekmovanjem (zaradi nedoseganja casovnega limita za doloceno KT)
- dolocanje malusnih in bonusnih subkategorij (najpocasnejši tekmovalec z vsemi KT je uvršcen pred najhitrejšega tekmovalca z eno manjkajoco KT ipd.)
3. Tekmovalci, ki odstopijo ali ki ne prispejo do zakljucka tekme v cilj, niso uvršceni.

VII. TOČKOVANJE IN KONČNI REZULTATI TREKING LIGE

Tekmovalci na tekmovanjih zbirajo točke, ki so usklajene z njihovimi dosežki na posameznem trekingu.
Po sprejemu uradih rezultatov posameznega trekinga podeli organizator TL vsakemu tekmovalcu ustrezno število točk (glej program spodaj). Organizator lige vodi evidenco nastopov in rezultatov tekmovalcev na vseh trekingih lige in jim sproti določa in sešteva točke treking lige ter objavlja novo stanje na internetni strani.
Zmagovalci treking lige so tisti (moški, ženske), ki naberejo največ točk.

Pogoj za uvrstitev na lestvico STL je nastop na vsaj eni tekmi STL in osvojitev vsaj cele točke lige.

V ultra kategoriji dobijo tekmovalci dvojno število točk v primerjavi s pohodniško kategorijo. Udeleženci v kategoriji Aktivna ne prejmejo točk STL.

V sezoni 2014 se v skupni uvrstitivi upošteva en treking manj od skupnega števila izvedenih. Če je tekmovalec/ka udeležena na vseh petih trekingih sezone, se v skupnem točkovanju avtomatsko odšteje en rezultat manj, najmanjše število doseženih točk. V primeru da je tekmovalec/ka ni prisotna na vseh trekingih, se upoštevajo rezultati vseh trekingov z doseženimi točkami.


Dodelitev točk posameznemu mestu:

2. 170 853. 150 754. 140 705. 130 656. 124 627. 118 598. 112 569. 106 5310. 100 5011. 96 4812. 92 4613. 88 4414. 84 4215. 80 4016. 78 3917. 76 3818. 74 3719. 72 3620. 70 3521. 68 3422. 66 3323. 64 3224. 62 3125. 60 3026. 58 2927. 56 2828. 54 2729. 52 2630. 50 2531. 48 2432. 46 2333. 44 2234. 42 2135. 40 2036. 38 1937. 36 1838. 34 1739. 32 1640. 30 1541. 28 1442. 26 1343. 24 1244. 22 1145. 20 1046. 18 947. 16 848. 14 749. 12 650. 10 551. 8 452. 6 353. 4 254. 2 155. 1 0,556. in vec 1 0,5

OSVOJENO MESTO ULTRA KATEGORIJE (UM, UŽ) POHODNIŠKE KATEGORIJE (PM, PŽ)
1. 200 100

Pri tem velja:

1. Način dodeljevanja točk Pohodniška, Ultra kategorije je vedno enak
(primer: kratka trasa (P) pomeni povsod enojno št.točk, dolga trasa (U) pomeni povsod dvojno št.točk. Če pa bi v nadaljevanju kakšna nova kategorija bistveno odstopala po težavnosti, npr. hiper-ultra (nad 65km), ali ekstram-ultra (pod 20km) ipd., ima organizator lige pravico določiti drug količnik za dodelitev točk (npr. 3x), vendar mora to predhodno najaviti v razpisu.

2. Za vsako kategorijo se izvaja posamezno točkovanje.
Vsaka kategorija ima svoje točkovanje. Pogoj izvedbe kategorije in točkovanja je vsaj pet udeležencev v kategoriji. To pomeni, da je število doseženih točk tekmovalca/ke neprimerljivo med kategorijami. Primer: Marko zmaga v U kategoriji in premaga 75 nastopajocih moških v kategoriji in za ta uspeh dobi 200 točk. Med ženskami v U kategoriji zmaga Mojca in premaga le 6 nastopajočih tekmovalk v U kategoriji in tudi dobi 200 točk-

3. Posamezniki (ali ekipe), ki si delijo isto mesto, prejmejo isto število točk.
Primer: Janez in Jože zmagata v Ultra moški kategoriji, Miha pa je tretji. Za uspeh dobita oba zmagovalca vsak po 200 točk, tretje uvršceni Miha pa dobi 150 točk.

4. Tekmovalci, ki so diskvalificirani oz. niso uvršceni zaradi odstopa, zamude pri časovnih zaporah ali drugih vzrokov, ne prejmejo točk.

VIII. OBVEZNA OPREMA

1. Vsak tekmovalec mora imeti ves čas tekmovanja pri sebi vso obvezno opremo, ki jo predpiše liga. Obvezna oprema je
· kompas,
· zemljevid,
· celna svetilka z rezervnimi baterijami,
· astrofolija,
· prva pomoc, sestavljena najmanj iz povoja, sterilne gaze, elasticnega povoja in obližev
· mobitel,
· pišcalka 
· indeks oz. drugo sredstvo za beleženje casa tekmovalca (cip)
· opis trase (road book) z informacijami za nujne primere 
· osebni dokument
Posamezni organizator lahko za svoje tekmovanje, ali za posamezne etape tega tekmovanja, odpiše ali predpiše dodatne kose obvezne opreme, a mora na to posebej opozoriti v razpisu.

2. Določene dele opreme lahko posameznih etapah priskrbi organizator (npr. za izvajanje nalog presenečenja), a mora na to posebej opozoriti v razpisu.

3. Za opremo, ki jo priskrbi organizator, jamči organizator. Za opremo, ki je last tekmovalcev jamčijo tekmovalci. V primeru poškodovanja ali izgube opreme, ki je last organizatorja, so tekmovalci dolžni poravnati nastalo škodo.

4. GSM in GPS aparate je dovoljeno uporabljati.

5. Organizator ima v vsakem trenutku tekme pravico pregledati tekmovalcem osebno opremo. V primeru, da tekmovalec nima popolne obvezne opreme, se diskvalificira.

6. Zgornje točke veljajo za tekmovalne kategorije (pohodniška, ultra), za kategorijo DogTrekking pa glejte točko XIII.

IX. VLOGA ORGANIZATORJA

1. Organizator doloci štartne številke tekmovalcev pred tekmo.
2. Organizator najkasneje na dan tekmovanja poskrbi za ustrezno predstavitev poteka tekmovalne trase in nudi vse dodatne informacije tekmovalcem v casu pred štartom.
3. Organizator priskrbi ustrezne topografske karte. Uporaba drugih ustreznih kart, ki jih tekmovalci prinesejo s seboj, je dovoljena.
4. Organizator poskrbi, da bo v casu tekmovanja na voljo zdravstveno osebje, ki bo tekmovalcem v primeru poškodb ali drugih zdravstvenih težav nudilo prvo pomoc.
5. Organizator lahko v vsakem trenutku preveri obvezno opremo posameznega tekmovalca.
6. Organizator ne odgovarja za nastalo škodo na opremi, ki je last tekmovalcev in ne odgovarja v primeru izgube ali odtujitve le-te.
7. V primeru odstopa organizator pripelje tekmovalca na izhodišce. Tekmovalci lahko odstopijo samo na kontrolnih tockah, razen v primeru poškodbe ali zablode. V tem primeru obvestijo organizatorja o svoji lokaciji z mobitelom oz. pišcalko.
8. Organizator si pridržuje pravico spremembe pravil ali kontrolnih tock tudi med samo tekmo v primeru, ko presodi, da je ogrožena varnost tekmovalcev, gledalcev, organizatorjev ali prostovoljnega osebja.

X. TEKMOVALNI POGOJI

1. Vsak tekmovalec mora v casu tekmovanja sam poskrbeti za hrano in pijačo.
2. Uradni cas meri organizator na sekundo natancno. Cas se zacne meriti z znakom starta in konca s prihodom tekmovalca skozi cilj. Cilj je zadnja KT.
3. Ob prihodu tekmovalca na kontrolno tocko mora le-ta potrditi prihod:
- predložiti indeks, katerega kontrolor na predviden nacin potrdi na živi KT
- sam perforirati ali žigosati indeks na mrtvi KT oz. tam kjer kontrolor ne potrjuje KT
- ali elektronsko potrditi KT s čipom (ce gre za elektronsko beleženje prihodov)
S tem tekmovalec osvoji kontrolno tocko. Ob koncu tekmovanja mora imeti tekmovalec popoln indeks (kartico) ali čip, s cimer dokaže, da je opravil celotno traso.
4. Vsaka KT na trasi ima lahko svoj delovni cas s casovno zaporo (limit). Usodo tekmovalcev, ki zamudijo limit, doloci organizator (diskvalifikacija ali preusmeritev na krajšo traso)
5. V primeru odstopa mora ekipa obvestiti organizatorja. Clani ekip se v nobenem trenutku med tekmo ne morejo menjati, cetudi so bili vsi trije na trasi.
6. V primeru, da je ekipa iz kakršnih koli razlogov diskvalificirana, lahko posameznik ali oba nadaljujeta izven kokurence.

XI. DISKVALIFIKACIJA

1. Tekmovalec ali ekipa je diskvalificirana, ce krši katerega koli od zgoraj navedenih pravil.
2. Tekmovalec oz. ekipa je diskvalificirana tudi:

- če ekipa razpade (člana ekipa na trasi ločita) in če ne osvajata KT in cilja skupaj,
- ce se vede nešportno, ali ce ogroža sebe in druge v njegovo okolici,
- ce tekmovalec opusti prvo pomoc drugemu potrebnemu tekmovalcu v stiski,
- ce tekmovalec oneznažuje traso in pušca odpadke,
- ce tekmovalec koristi pomoc v obliki prevozov.
4. V primeru reševanja in prevažanja tekmovalca med tekmo s strani organizatorja ali tretje osebe je tekmovalec diskvalificiran.
5. Diskvalificirani ekipi ali posamezniku se ne povrne stroškov tekmovanja.
6. Pravico diskvalificirati tekmovalca ima samo tekmovalni sodnik.

XII. PRITOŽBE

1. Pritožno komisijo sestavljajo: tekmovalna žirija (glej organi tekmovanja) in neodvisen clan. Koncne odlocitve se sprejmejo konsenzualno.
2. Rok za oddajo pisne pritožbe je 15 minut po prihodu na cilj oz po objavi corpusa delicti. Pritožbo se odda vodji tekmovanja ali clanu organizacijskega odbora, ki ga preda vodji tekmovanja
3. Kavcija pritožbe znaša 20€. Ce komisija presodi, da je pritožba neupravicena, se denar ne vraca.
4. Ekipa, ki se pritoži ne more sodelovati, v razpravi pritožne komisije.

 

XIII. PRAVILA ZA KATEGORIJO DOGTREKKING

Novo 2014

Za DT kategorijo veljajo vsa določila Slovenske treking lige, razen tistih, ki so v nasprotju s pravili navedenimi v tej točki.

Tekmovalci v DT kategoriji tekmujejo tudi na tekmah pod okriljem STL. Tekme na katerih tekmujejo tekmovalci DT so opredeljene v aktualnem koledarju STL. Dodatno se izven tekem STL lahko organizira tekma DT, ki se točkuje v skladu s pravili STL. Za točkovanje v skupni razvrstitvi DT se upoštevajo štirje najboljši rezultati.

Nagrajevanje tekmovalcev na posamezni tekmi in v skupni uvrstitvi treking lige DT je v pristojnosti DT. DT na vsaki tekmi zagotovi svojega predstavnika, ki organizatorju pomaga pri štartih tekmovalcev in beleženju časov ob prihodu v cilj.

Štarti tekmovalcev se izvedejo po sistemu tekmovanja na kronometer v razmiku 15 sekund med tekmovalci. Štart DT kategorije je praviloma pol ure pred štartom ostalih kategorij.  

Ne glede na dejstvo, če na posamezni tekmi tekmovalci tekmujejo v kategoriji Ultra, se uvrstitve točkujejo po sistemu kategorije Pohodniška.

Pristopni pogoji za tekmovalce v DT so enaki kot v točki IV. Tekmovalci tekmujejo z enim oz. največ dvema psoma. Psi  morajo biti čipirani, veljavno cepljeni proti steklini in kugi ter zdravi.

Nagajivi psi morajo imeti nagobčnik, ki jim še vedno omogoča hlajenje skozi jezik in pitje, brez da bi bilo potrebno sneti nagobčnik. Psi morajo biti vedno na povodcih oz. privezani na vodnika.

Tekmovalci morajo poleg obvezne opreme navedene v točki VIII. in dodatne opreme, ki jo v razpisu zahteva posamezni organizator, še dodatno:
- vlečno oprsnica za vsakega psa,
- raztegljivo vrv dolgo do 2.5 m 
- pas za tekmovalca 
- vsaj 1 l vode za vsakega psa 
- dnevni obrok hrane za vsakega psa
- (zložljivo) posodo za psa
- vsaj dve pasji nogavički za vsakega psa.

Tekmovalec/ka se diskvalificira zaradi razlogov navedenih v točki XI. ter tudi v primeru, če fizično ali kako drugače nehumano ravna s psom. Tekmovalec/ka se diskvalificira tudi, če pes oz. psa nista pripeta na tekmovalca celoten čas tekme.

XIV. PRAVILA ZA KATEGORIJO AKTIVNA

- traja načeloma ves dan (kot ostale kategorije)
- veljajo vsa pravila ostalih kategorij (oprema ipd.), razen če ni posebej navedeno
- starta se skupaj ali ločeno (kasneje) od ostalih kategorij – najavljeno v razpisui
- na aktivno kategorijo se tekmovalec prijavi kot za ostale kategorije, pri tem navede, če želi asistenco
- če se udeleženci med potovanjem ločijo od asistirane grupe, morajo to predhodno javiti vodji skupine
cena udeležbe določa lokalni organizator in je okvirno do 15€. Tekmovalec prejme izdelano in pripravljeno traso, potovalno knjigo, kontrolni kartonček (indeks), zemljevid, predstavitev trase, topel obrok na koncu tekmovanja, spominsko nagrado, možnost izžrebanja nagrad glavnih sponzorjev in asistenco (če se odloči za njo)
- na aktivni trasi lahko nastopijo tudi mladoletne osebe: do 15 let v spremstvu staršev ali skrbnikov, med 15-18 let pa tudi sami z izjavo staršev ali skrbnika
- če mladoleten udeleženec, ki je s starši, ne želi lastnih tekmovalnih artiklov (karta, majica), lahko nastopi zastonj ali s popustom (odločajo posamezni organizatorji)
- čas se meri tudi vsem udeležencem AKTIVNE, ne glede ali je le-ta samostojna ali asistirana. Po tekmi se izdela in objavi skupna časovnica (vrstni red) kategorije. Najboljših rezultatov pa se ne razglaša na zaključni prireditvi.
- udeleženci aktivne ne dobijo točk v sistemu treking lige
- nagrade glavnih sponzorjev se izžrebajo med vsemi udeleženci (iz vseh kategorij) na zaključni prireditvi

XV. KONČNE DOLOČBE

1. Ves fotografski in filmski material, ki bo pridobljen na dan tekmovanja in bo prikazoval dogajanje na tekmovanju, se lahko javno predvaja samo s privoljenjem organizatorja.
2. Ta pravila veljajo za vse trekinge vključene v STL. Če posamezen organizator na svojem tekmovanju uporablja drugačne določbe od navedenih, mora o tem predhodno obvestiti ligo in zainteresirane tekmovalce v razpisu.
3. Ta pravila lige so veljavna v tem trenutku. Vse morebitne spremembe ali dopolnitve pravil bodo vnesene v zgornje besedilo in posebej izpostavljene v Novicah na internetni strani lige. Če je do prvega tekmovanja v ligi tri dni ali manj, so ta pravila dokončna.

Sodelujemo

v    GIZ Pohodništvo  lenug logoamfibija logo